מדריך תאונות תלמידים
0

students Accident -Eyal ben ishay low

מדריך תאונות תלמידים

תאונות תלמידים הינן תאונות אשר נגרמו לתלמיד בין בהיותו של הקטין בגן ילדים ובין אם במסגרת בית הספר.

חשוב להדגיש כי תאונה מסוג זה מתייחסת הן לפגיעה אשר ארעה בתחום גן הילדים ו/או בית הספר והן לפגיעה אשר ארעה מחוץ לשטחם ואף שלא במסגרת שעות הלימודים ו/או הגן.

במקרה של תאונות תלמידים, ניתן להגיש תביעת ביטוח תלמידים גם כנגד גן הילדים ו/או בית הספר ו/או משרד החינוך ו/או כל גוף אחר ו/או גורם כלשהו שהיה אחראי לקרות התאונה וזאת במקרה בו נגרמה התאונה עקב רשלנות ו/או מחדל ו/או הפרת חובה על ידי מי מהגופים כנ”ל (ראה בהרחבה להלן).

בנוסף, ניתן להגיש תביעה גם כנגד חברת הביטוח אשר ביטחה את התלמיד בביטוח תאונות אישיות תלמידים (כמפורט להלן).

על ידי מי יכולה להיות מוגשת התביעה וכנגד מי

מכיוון שתביעה מסוג זה מוגשת על פי רוב בהיותו של הנפגע קטין, תוגש התביעה באמצעות הוריו, אפוטרופסיו הטבעיים. במידה ומוגשת התביעה לאחר שהפך התלמיד לבגיר, תוגש התביעה על ידי הנפגע עצמו בגין נזקיו עקב התאונה.

כאמור, התביעה יכולה להיות מוגשת כנגד חברת הביטוח אשר ביטחה את הנפגע בביטוח תאונות אישיות ויכולה להיות מוגשת אף כנגד גן הילדים ו/או ביה”ס ו/או כל גוף או גורם נוסף אחר (במידה וקיימת אחריותם לקרות התאונה).

מתי יש להגיש את התביעה

תקופת ההתיישנות בתביעה הנזיקית הינה 7 שנים, היינו, ניתן להגיש את התביעה עד 7 שנים ממועד התאונה. במקרה זה, בו הנפגע הינו על פי רוב עדיין קטין, מתחילה תקופת ההתיישנות רק בהגיעו לגיל 18, לפיכך, ניתן להגיש את התביעה הנזיקית עד הגיעו לגיל 25.

תקופת ההתיישנות בתביעה כנגד חברת ביטוח על פי פוליסת תאונות אשיות תלמידים הינה 3 שנים בלבד, היינו ניתן להגיש את התביעה עד 3 שנים ממועד התאונה. בעניין זה יש לשים לב לתקופת התיישנות מקוצרת זו שכן לאחריה לא ניתן עוד להגיש תביעה ולקבל הפיצוי המגיע בהתאם לתנאי הפוליסה.

במקרה בו הנפגע עדיין קטין במועד התאונה, מתחילה תקופת ההתיישנות רק בהגיעו לגיל 18, לפיכך, ניתן להגיש את התביעה עד הגיעו של הנפגע לגיל 21.

שלבי הטיפול

על התלמיד ו/או הוריו לדווח לגן הילדים ו/או ביה”ס מיד עם קרות התאונה ורצוי לדאוג לקבל מהנ”ל את פרטי חברת הביטוח המבטחת את התלמיד בביטוח תאונות אשיות תלמידים.

יש לפנות לקבלת טיפול רפואי, ככל שנדרש, ולאסוף ולמסור לעורך הדין את מלוא התיעוד הרפואי הנוגע לתאונה וזאת מכל הגורמים אשר טיפלו ו/או היו מעורבים במתן הטיפול לתלמיד. כמו כן, במידה והיו נוכחים עדים בעת התאונה, יש לשמור פרטיהם ולציינם ע”ג טופס התביעה המופנה לחברת הביטוח.

כאמור לעיל, במקרה של תאונה ו/או חבלה אשר נגרמה לתלמיד, ניתן להגיש תביעה הן כנגד חברת הביטוח אשר ביטחה את התלמיד במסגרת ביטוח תאונות אישיות תלמידים וכן כנגד כל גוף ו/או גורם אשר ניתן להוכיח את אחריותו לקרות התאונה.

תביעה על פי פוליסת תאונות אשיות תלמידים:

כאמור, פוליסה מסוג זה מכסה את התלמיד בפני פגיעה ו/או חבלה ו/או תאונה אשר נגרמה לו בין אם במסגרת שעות הלימודים ובשטח גן הילדים ו/או בית הספר ובין אם נגרמה מחוץ לשעות הלימודים, לרבות בשבת, בחג ובחופשה ומחוץ לכותלי בית הספר או הגן, ולמעשה הכיסוי הביטוחי חל למשך 24 שעות ביממה.

הפוליסה מעניקה פיצוי לתלמיד הנפגע מבלי לבחון את שאלת האחריות לפגיעה (בדר”כ גם במקרה בו נגרמה הפגיעה עקב רשלנותו של התלמיד הנפגע עצמו).

בנוסף, במקרה של תאונות תלמידים זכאי התלמיד גם להחזר בגין הוצאות רפואיות שנגרמו עקב התאונה (ואינן מכוסות במסגרת סל הבריאות) ולתשלום עבור ימי היעדרות מהלימודים, בהתאם לתנאי הפוליסה.

יחד עם זאת, הפוליסה אינה חלה במקרה בו נגרמה הפגיעה בתאונת דרכים ו/או בפעולת איבה (במקרים אלה זכאי התלמיד לקבל פיצוי בהתאם לחוק הספציפי המתייחס לאירועים מסוג זה) כמו גם במקרה של רשלנות רפואית ו/או מחלה ובחריגים נוספים.

תביעה נזיקית:

כמפורט לעיל, בנוסף לתביעה על פי פוליסת הביטוח, ניתן להגיש תביעה אף כנגד גן הילדים ו/או בית הספר ו/או משרד החינוך ו/או כל גוף אחר ו/או צד שלישי כלשהו שהיה אחראי לקרות התאונה וזאת במקרה בו נגרמה התאונה עקב רשלנות ו/או מחדל ו/או הפרת חובה על ידי מי מהגופים כנ”ל.

לעניין זה יש לבדוק האם התרשל גן הילדים ו/או בית הספר ו/או כל גוף אחר כאמור והאם עמד בחובותיו, בין היתר, לספק לתלמיד סביבת לימודים בטוחה וללא מפגעים, לדאוג לכל אמצעי הבטיחות הנדרשים, לדאוג לפקח על התלמידים ועל סביבת הלימודים וכיו”ב. במקרים מסוימים, ישנו צורך לצרף לכתב התביעה גם חוות דעת מהנדס בטיחות אשר יכול ויצביע על רשלנות הגורמים הרלוונטיים.

בכדי לבחון ולקבוע את נזקיו הרפואיים של התלמיד עקב התאונה, לרבות באם נגרמה לו נכות צמיתה עקב התאונה ומה שיעורה, יש לפנות למומחה ו/או מומחים רפואיים המתמחים בתחומי הפגיעה.

לפיכך, על פי רוב, עם הגשת התביעה, מוגשת גם חוות דעת רפואית המפרטת את פגיעתו של התלמיד, מצבו הרפואי ושיעור נכותו כתוצאה מהתאונה.

המסמכים אותם יש למסור לעורך הדין המטפל לצורך טיפול בתביעה

  • מלוא התיעוד הרפואי הנוגע לתאונה לרבות, דו”ח חדר מיון ו/או אשפוז בביה”ח, תיעוד מקופ”ח, אישורי מחלה, תיעוד מקבלת טיפולים בגין הפגיעה כולל טיפולי פיזיוטרפיה וכיו”ב
  • ראיות, באם יש כאלה, בדבר נסיבות קרות התאונה, לרבות תמונות, עדויות, פרטיי עדים וכיו”ב
  • קבלות בדבר כל ההוצאות הכספיות שנגרמו עקב התאונה, לרבות, רכישת תרופות ו/או אביזרים רפואיים ו/או טיפולים שאינם ניתנים במסגרת סל הבריאות, נסיעות, הוצאות עזרת צד ג’ וכיו”ב
  • טופס תביעה ו/או פרטי הפוליסה וחברת הביטוח, במידה ונמסרו על ידי בית הספר או גן הילדים
  • אישור היעדרות מהלימודים חתום ע”י מנהל בית הספר

סוגי הנזקים בגינם ניתן לתבוע פיצוי

בתביעה המוגשת כנגד חברת הביטוח על פי פוליסת ביטוח תאונות אשיות תלמידים, יינתן פיצוי רק במקרה של נכות צמיתה, בהתאם לגובה הנכות ועל פי סכום הקבוע בפוליסה. כמו כן, זכאי הנפגע התלמיד לפיצוי יומי בגין היעדרות מבית הספר ובלבד שזו היתה בת למעלה מ-21 יום.

בתביעה נזיקית המוגשת כנגד גן הילדים ו/או בית הספר ו/או גורם כלשהו האחראי לקרות התאונה, ניתן לתבוע בגין הנזקים הבאים:

כאב וסבל – פיצוי זה הינו פיצוי בגין נזק שאינו ממוני אשר יקבע על ידי בית המשפט בהתאם לשיקול דעתו ועל פי קריטריונים מסוימים לרבות, אופי הפגיעה, שיעור הנכות הצמיתה שנגרמה, גילו של הנפגע, אשפוזים להם נזקק הנפגע וכיו”ב.

אובדן השתכרות ואובדן כושר השתכרות – לעניין זה יחושבו הפסדיו הצפויים של הנפגע בגין אובדן חלקי או מלא של כושר עבודתו ופוטנציאל השתכרותו עקב פגיעתו ובהתאם לאחוזי הנכות שנגרמה לו עקב התאונה.

הוצאות רפואיות – החזר בגין הוצאות רפואיות ששולמו ו/או להן יזקק הנפגע בעתיד ושאינן כלולות במסגרת סל הבריאות.

הוצאות נסיעה – החזר בגין הוצאות נסיעה שנגרמו ו/או להן יזקק הנפגע בעתיד עקב פגיעתו.

הוצאות עזרת צד שלישי – לעניין זה יחושבו כל העלויות שנגרמו לנפגע ויגרמו לו בעתיד בגין עזרת הזולת לה הינו נזקק ויזקק בעתיד עקב פגיעתו.

משרדנו מתמחה בטיפול בתביעות נזקי גוף הנוגעות לתלמידי בית ספר וגני ילדים והינו בעל נסיון רב בתביעות מסוג זה.

המשרד פועל תוך היוועצות וליווי צמוד של מומחים רפואיים מנוסים ומובילים בתחומם לשם הוכחת נזקי התאונה. צוות המשרד מלווה את הנפגע החל מקבלת התיק לטיפולנו ובכל שלב משלבי הטיפול, תוך הכוונה ומתן מענה מהיר וענייני בכל עניין הנוגע לתביעה ועד לסיומה ומיצוי זכויותיו של הנפגע במלואן. שכר הטרחה בגין הטיפול בתביעות כנ”ל משולם בתום הטיפול בתביעה ומתוך סכום הפיצוי שמתקבל.

לקבלת ייעוץ ללא תשלום צור קשר