כיסוי עבור ניתוחים פרטיים – הוראות חדשות קובעות כי לא ישווקו פוליסות המאפשרות למבוטח לקבל פיצוי כספי באם יפנה לביצוע הניתוח באמצעות קופת החולים או המערכת הציבורית
0

medical-malpractice-lawyerלרבים מהמבוטחים בביטוח בריאות פרטי הכולל כיסוי לניתוחים יש גם כיסוי דומה מכח התכניות שמציעות קופות החולים.

לפיכך, עד היום מבוטח שביקש לעבור ניתוח היה יכול לבחור בין כיסוי עלויות הניתוח על ידי הביטוח הפרטי או על ידי קופת החולים בה הוא חבר (בהתאם לתנאים הקבועים).

לאור מצב זה, בפוליסות רבות נכלל סעיף הקובע כי אם עלות הניתוח תמומן על ידי קופת החולים, המבוטח יקבל פצוי מחברת הביטוח וזאת במטרה לעודד את המבוטחים לבצע את הניתוח באמצעות קופות החולים.

על פי ההוראות החדשות שנקבעו על ידי הממונה על הביטוח, לא תאושר עוד פוליסה המאפשרת למבוטח לבחור בין שיפוי עלויות הניתוח על ידי המבטח או קבלת פיצוי כספי בביצוע הניתוח על ידי קופת החולים או באמצעות המערכת הציבורית וחל איסור על שיווק או חידוש פוליסות כאמור וזאת החל מ-1 בינואר 2014.

לחדשות נוספות >>