מדריך תאונות דרכים
0

Road Accident Victims- Eyal ben ishay low

מדריך תאונות דרכים

על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת”ד), תאונה מוגדרת כך:
“מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה…” בהתאם לחוק זה, ייחשב גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב או כל מאורע שנגרם עקב ניצול כוחו המכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש לא שינה הרכב ייעודו.

זכויות הנפגע בתאונת דרכים לקבלת פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו עקב התאונה מעוגנות, כאמור, בחוק הפלת”ד. על פי חוק זה, זכאי כל אדם אשר נפגע בתאונת דרכים לקבלת פיצוי בגין נזקיו מבלי לבחון את שאלת האשם ו/או האחריות לקרות התאונה, היינו, בתביעות המוגשות עקב תאונות דרכים, תבחן שאלת הנזק שנגרם לנפגע בעקבות התאונה ולא שאלת האחריות (זאת בדרך כלל בשונה מתביעות נזקיות אחרות המחייבות קודם לכן הוכחת “אחריות” לצורך קבלת פיצוי).

עם זאת, עפ”י חוק, קיימים מספר חריגים בהם לא יהא זכאי הנפגע לקבלת פיצוי וזאת באם גרם לתאונה במתכוון, נהג ברכב ללא רשות, נהג ללא רשיון נהיגה (פרט למקרה בו פג תוקף הרישיון עקב אי תשלום אגרה), עשה שימוש ברכב לצורך ביצוע פשע וכן נהג ו/או התיר לאדם אחר לנהוג ברכב ללא ביטוח חובה תקף.

בנוסף, לא יהא הנפגע זכאי לפיצוי על פי חוק הפלת”ד באם בנסיבות בהן ארעה התאונה אין המקרה נכלל בגדר “תאונת דרכים” כקבוע על פי החוק (במקרה זה, באם לא תוכר התאונה כ”תאונת דרכים”, יכולה להיבחן התביעה ככל תביעה נזקית ולא תתנהל על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים).

יש לציין כי הגדרת “תאונת דרכים” הינה רחבה וכוללת, בין היתר, תאונה שנגרמת תוך כניסה ו/או יציאה מרכב, תוך תיקון המתבצע ברכב (בנסיבות מסוימות), תוך נפילת מטען או הינתקות חלק מרכב וכן תאונה הנגרמת על ידי כלי רכב שונים ומגוונים, על כן מומלץ להיוועץ עם עורך דין תאונות דרכים.

על ידי מי יכולה להיות מוגשת התביעה וכנגד מי

כל אדם אשר נפגע בתאונת דרכים, כהגדרתה בחוק, יכול להגיש תביעה בגין נזקיו עקב התאונה, בין אם היה הנהג ברכב, נוסע ברכב או נפגע כהולך רגל.

במקרה של מות הנפגע בתאונה, יגיש עורך הדין המטפל את התביעה באמצעות יורשיו ו/או התלויים בו (לרבות בן זוגו, ילדיו ו/או הוריו). במקרה של נפגע שהינו קטין, תוגש התביעה באמצעות הוריו, אפוטרופסיו הטבעיים.

התביעה תוגש כנגד חברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב המעורב בביטוח חובה ובמקרים בהם לא היה ביטוח חובה לרכב במקרים מסויימים ניתן להגיש תביעה כנגד “קרנית” שהינה קרן ממשלתית שהוקמה לצורך כך ובמסגרתה זוכים לפיצוי (בכפוף לחריגים הקבועים בחוק) נפגעי תאונות דרכים שאינם זכאים לפיצוי מחברת הביטוח של הרכב. גם במקרה של תאונת “פגע וברח” ניתן להגיש התביעה כנגד “קרנית”.

מתי יש להגיש את התביעה

תקופת ההתיישנות בתביעה עקב תאונת דרכים הינה 7 שנים, היינו, ניתן להגיש את התביעה עד 7 שנים ממועד התאונה.

כאשר הנפגע הינו קטין, תקופת ההתיישנות מתחילה רק בהגיעו לגיל 18, לפיכך, ניתן להגיש את התביעה עד הגיעו לגיל 25.

שלבי הטיפול בתביעה

בשלב ראשון, יש לפנות לקבלת טיפול רפואי. חשוב לפרט בפני הגורמים המטפלים את כל סוגי הפגיעות שנגרמו עקב התאונה ולציין כי הפגיעה הינה בעקבות תאונת דרכים. בעניין זה חשוב לציין כי, לעיתים, מייד לאחר התאונה הנפגע שוכח לציין את מלוא פגיעותיו ומצב זה יוצר קושי בהמשך הטיפול והוכחת הנזקים והפגיעות הגופניות. על כן, חשוב לוודא כי מלוא הפגיעות ותלונות הנפגע מתועדות ומופיעות על גבי התיעוד הרפואי ורצוי כבר בשלב ראשוני זה לפנות לטיפולו של עו”ד מנוסה ומיומן בתחום.

יש לאסוף ולמסור לעורך הדין את מלוא התיעוד הרפואי הנוגע לתאונה וזאת מכל הגורמים אשר טיפלו ו/או היו מעורבים במתן הטיפול לנפגע לאחר התאונה. בעניין זה המלצתנו לנפגע היא כי לאחר התאונה יטופל ע”י רופאים המומחים בסוג הפגיעה. לדוגמא: במידה והפגיעה הינה אורטופדית, להשתדל כי הטיפול, המעקב, האבחנות וההמלצות יינתנו ע”י רופא אורטופד מומחה ולא ע”י רופא המשפחה.

לאחר התאונה יש לפנות למשטרת ישראל לצורך דווח על קרות התאונה ולקבל אשור המשטרה בדבר התאונה. יש למסור לעורך הדין עותק מאשור המשטרה וכן לדאוג להעברת העתק מאשור זה לבית החולים בו ניתן הטיפול הראשוני עקב התאונה לצורך כסוי עלויות הטיפול הרפואי.

בכדי לבחון ולקבוע את נזקיו הרפואיים של הנפגע עקב התאונה, לרבות באם נגרמה לו נכות צמיתה עקב התאונה ומה שיעורה, יש לפנות למומחה ו/או מומחים רפואיים בתחומי הפגיעה הרלוונטיים. בתביעה עקב תאונת דרכים ממונים המומחים הרפואיים על ידי בית המשפט (זאת בשונה מתביעות נזיקיות אחרות בהן על התובע לצרף לכתב תביעתו חוות דעת מומחה מטעמו להוכחת נזקיו הרפואיים).

לפיכך, עם הגשת התביעה בגין תאונת דרכים, מוגשת בפני בית המשפט בקשה למינוי מומחים רפואיים ככל שנדרש על פי נסיבות הפגיעה. יש לדאוג להעמיד בפני המומחים שימונו את מלוא האינפורמציה והתיעוד הרלוונטיים למקרה ולפגיעתו של התובע.

לאחר הגשת התביעה לבית משפט, או הפניה לחברת הביטוח, במקרים מסוימים (ורבים), נשלחים מאת חברת הביטוח לביתם של הנפגעים, או לבית עסקם/ מקום עבודתם/ חבריהם וכיוב’, חוקרי ביטוח אשר תפקידם לאסוף עבור חברת הביטוח מידע רב ככל שניתן על הנפגע, התאונה ונזקיה. בעניין זה, הנחיית משרדנו הינה שלא למסור לחוקר הביטוח כל אינפורמציה ולהפנותו לקבלת מלוא מבוקשו אך ורק מעורך הדין תאונות דרכים.

חשוב לציין כי במידה והתאונה אירעה במסגרת עבודתו של הנפגע (לרבות בדרך אל העבודה וחזרה ממנה), יש להגיש תביעה גם למוסד לביטוח לאומי ולמצות את זכויותיו של הנפגע גם על פי חוק הביטוח הלאומי. כל פיצוי שיתקבל ו/או אמור היה להתקבל מהמוסד לביטוח לאומי עקב התאונה ינוכה מסכום הפיצוי שייפסק בתביעה וזאת גם במידה והנפגע לא פנה לביטוח לאומי למימוש זכויותיו.

בנוסף, יש לבדוק באם קיימים לנפגע ביטוחים כלשהם המזכים אותו בתגמולי ביטוח בגין נזקים עקב תאונה (לרבות ביטוח בגין נכות מתאונה ו/או אובדן כושר עבודה ו/או תאונות אישיות). במידה והנפגע אכן מבוטח כנגד פגיעותיו, יש להגיש תביעות גם כנגד חברות הביטוח הרלוונטיות על פי הפוליסות. במקרה זה יש לשים לב כי תקופת ההתיישנות בתביעות אלו הינה תקופת התיישנות מקוצרת בת 3 שנים בלבד.

תשלום תכוף

במסגרת החוק, בתאונות מסוימות, ניתן לתבוע מחברת הביטוח “תשלום תכוף” על חשבון הפיצויים הסופיים, טרם בירורה של התביעה כולה, ואת לצרכי ריפוי, סיעוד ומחייה של הנפגע בתאונה. סכום שאמור לעמוד לנפגע לעזר בתקופה הסמוכה לתאונה ולדאוג לצרכיו המיידיים.

כך, על החברה המבטחת לשלם בנסיבות מסוימות, בתוך 60 יום מקבלת הדרישה, הוצאות הנפגע לצורך ריפויו, לרבות הוצאות אשפוז בבית החולים, ולשלם לנפגע תשלומים חודשיים שיהיה בהם כדי לספק את צרכיי ריפוי הנפגע וסיעודו, ואף את צרכי מחיית הנפגע ובני משפחתו אותם הוא מפרנס, או את מחייתם של התלויים בנפגע, וזאת עד להחלטה סופית בעניין גובה הפיצויים המגיעים לנפגע.

ככל שחלפו 60 יום מהמועד שהוגשה הפניה לחברת הביטוח, בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים, ולא נתקבל התשלום המבוקש, עומדת בפני הנפגע האפשרות לפנות לבית המשפט המוסמך לדון בתביעה בבקשה מתאימה ובמסגרתה לבקש שבית המשפט ייקבע לנפגע פיצוי טרם החלטה סופית בעניינו. לשם כך, על המבקש לצרף תצהיר מטעמו, עליו צפוי להיחקר ע”י בא כוח חברת הביטוח, ולפרט את הוצאותיו הנדרשות והפסדיו הנובעים מהתאונה.

המסמכים אותם יש למסור לעורך הדין המטפל לצורך טיפול בתביעה

– מלוא התיעוד הרפואי הנוגע לתאונה לרבות, דו”ח חדר מיון ו/או אשפוז בביה”ח, תיעוד מקופ”ח, תיעוד מקבלת טיפולים בגין הפגיעה כולל טיפולי פיזיותרפיה, תעודות אי כושר וכיו”ב.

– תעודת פנוי אמבולנס/כתב התחייבות לתשלום, במידה והנפגע פונה באמצעות אמבולנס.

– אישור רשמי של המשטרה.

– העתק תעודת ביטוח חובה של הרכב, רישיון הרכב ורישיון הנהיגה של הנהג.

– ראיות, באם יש כאלה, בדבר נסיבות קרות התאונה, לרבות תמונות, עדויות, דו”ח שמאי, וכיו”ב.

– קבלות בדבר כל ההוצאות הכספיות שנגרמו עקב התאונה, לרבות, הוצאות תיקון הרכב, רכישת תרופות ו/או טיפולים שאינם ניתנים במסגרת סל הבריאות, נסיעות, הוצאות עזרת צד ג’, רכישת אביזרים רפואיים וכיו”ב.

– תלושי שכר ממועד הקודם למועד התאונה ולאחריה ו/או אישורי מעביד על היעדרות והפסד שכר עבודה עקב התאונה.

– במקרה ומדובר בנפגע עצמאי, דו”חות שומה

סוגי הנזקים בגינם ניתן לתבוע פיצוי

כאב וסבל – פיצוי זה הינו פיצוי בגין נזק שאינו ממוני (כספי) אשר יקבע על ידי בית המשפט בהתאם לשיקול דעתו ועל פי קריטריונים מסוימים המבוססים על מידת פגיעתו, שיעור הנכות הצמיתה שנגרמה, גילו של הנפגע והאשפוזים להם נזקק הנפגע. במקרה ולא נקבעה לנפגע נכות צמיתה, יכול בית המשפט לפסוק פיצוי בגין ראש נזק זה בהתאם לקבוע בחוק ועד לסכום המקסימלי בגין נכות בשיעור של 10%.

אבדן השתכרות בעבר ואבדן כושר השתכרות לעתיד – לעניין זה יחושבו הפסדי השכר שנגרמו לנפגע עד ליום הגשת התביעה בגין ימי אי הכושר עקב פגיעתו וכן הפסדיו הצפויים בעתיד בגין אבדן חלקי או מלא של שכרו, כושר עבודתו ופוטנציאל השתכרותו עקב פגיעתו ובהתאם לאחוזי הנכות שנגרמה לו עקב התאונה.

הוצאות רפואיות – התובע זכאי להחזר בגין הוצאות רפואיות ששולמו על ידו ו/או להן יזקק בעתיד ושאינן כלולות במסגרת סל הבריאות. ככל שמדובר בתאונת דרכים שהינה גם תאונת עבודה, המוסד לביטוח לאומי אמור לשאת בהוצאות הרפואיות, כמו גם בהוצאות הפינוי מזירת התאונה (אמבולנס).

הוצאות נסיעה – התובע זכאי להחזר בגין הוצאות נסיעה שנגרמו ו/או להן יזקק בעתיד עקב פגיעתו. בכדי להשיב את הוצאות הנסיעה לעבר, חשוב שהנפגע יתעד באופן מסודר את הוצאות הנסיעה לקבלת טיפולים רפואיים או כל נסיעה הקשורה בתאונה.

הוצאות עזרת צד שלישי – לעניין זה יחושבו כל העלויות שנגרמו לנפגע ויגרמו לו בעתיד בגין עזרת הזולת לה הינו נזקק ויזקק בעתיד עקב פגיעתו, לרבות עזרה בעבודות משק הבית וטיפול בנפגע.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג נפגעי תאונות דרכים. צוות המשרד מלווה את הנפגע החל מרגע התאונה ועד לקבלת הפיצויים, תוך הכוונה ומתן מענה מהיר וענייני בכל עניין הנוגע לתאונה ותוצאותיה וזאת עד לסיומה של התביעה ומיצוי מלוא זכויות הלקוח הנובעות מהתאונה. שכר הטרחה בגין הטיפול בתביעת תאונת דרכים הינו קבוע על פי חוק ומשולם בתום הטיפול בתביעה ומתוך הפיצוי שמתקבל.

לקבלת ייעוץ ללא תשלום צור קשר